Visie

Nieuwland: een school die gelooft in de groeikracht van kinderen

De naam van de school: ‘Nieuwland’, verwijst naar de straatnaam en de historische plaats in de stad. Onze school ligt een beetje ingeklemd tussen de oude wallen op Nieuwland. Die ligging, midden in het centrum met zijn smalle eenrichtingsstraten, maakt het soms moeilijk om vlak bij de school te parkeren. Er zijn parkeermogelijkheden vlak bij de school.

En toch komen er heel wat kinderen uit de ruimere omgeving naar ‘Nieuwland’. De naam ‘Nieuwland’ geeft immers ook aan dat kinderen in onze school gaandeweg een nieuwe en boeiende wereld leren ontdekken.

Nieuwland, de naam van onze school, is tegelijk onze droom en onze opdracht. Onze school is gevestigd naast het klooster waar de ‘Zusters van Liefde’ wonen. Zij hebben jarenlang de school gekoesterd en gedragen. Het is een restant die verwijst naar een jarenlange traditie.

“De liefde voor de kinderen die concreet wordt in de warme zorgzaamheid voor en het rotsvaste geloof in de groeikracht van alle kinderen die aan de school toevertrouwd worden”, dat herinneren we ons als datgene waar de zusters in het verleden voor stonden. Die geest leeft nog steeds in de school.

Het internaat vraagt ook van ons een extra zorgzaamheid. Maar het geeft ons ook een eigenheid. Bovendien leren kinderen zo ook verscheidenheid kennen en er respectvol en zorgzaam mee omgaan.

Nieuwland: een school met motivatie en spiritualiteit vanuit christelijke wortels

We merken wel eens dat kinderen nog te weinig respect opbrengen voor elkaar en vooral ook voor de dingen. Daarom willen we echt investeren in respect. Volgens ons horen vragen over de zin en de betekenis van het leven, over mijn plaats op deze wereld, tot de kern van ons onderwijs.

Onze school gelooft in de diepere zin van het leven. Levensbeschouwing vinden we belangrijk in de ontwikkeling van onze kinderen. Niet alleen in de godsdienstles, ook daarbuiten.

Nieuwland: een school met een uitdagend, spannend en breed onderwijsaanbod

Nieuwland wil een school zijn die kinderen echt een brede vorming biedt. Ons onderwijsaanbod biedt kinderen de kans om gaandeweg en stapsgewijs op verkenning en ontdekking te gaan in de wondere wereld waarin wij leven.

We trachten kinderen in het groeien naar zelfstandigheid te begeleiden. Dat is voor ons een brede vorming!

Nieuwland, een school voor alle kinderen die ons toevertrouwd zijn, wie ze ook zijn

We geloven dat een kindvriendelijke warme sfeer, een voorwaarde is voor ieder leren van kinderen. Die sfeer willen wij als school bieden. We geloven dat we de sterktes en de talenten van kinderen moeten zoeken om ze in te zetten in het leerproces en dat we een goed zicht moeten ontwikkelen op de competenties van onze kinderen.

Onze keuze voor een pedagogisch klimaat en een onderwijsaanbod dat afgestemd is op de talenten van de kinderen, betekent soms dat we onze doelen moeten afstemmen op individuele kinderen.Oog hebben voor de talenten van kinderen, maakt dat we ons onderwijs moeten afstemmen op de mogelijke verscheidenheid van de kinderen.

We geloven dat kinderen het best leren als ze zelf iets nieuws ontdekken. Daarom proberen we in het leerproces de zelfstandigheid van kinderen te stimuleren.

We vinden het ook wel belangrijk om kinderen een duidelijke structuur met heldere afspraken aan te bieden. Structuur en regels vragen niet alleen discipline, ze bieden ook veiligheid. Ze helpen kinderen vooral om zich te oriënteren.

Nieuwland: een school met openheid naar ouders

We willen werk maken van een goede communicatie met ouders. We delen immers de zorg voor de opvoeding en de groei van kinderen. Informatie-uitwisseling, verheldering van opties en afstemming tussen school en ouders zijn daarom voor ons wezenlijk.

Leerkrachten kiezen er dan ook voor om beschikbaar te zijn voor ouders met het oog op deze uitwisseling. We kiezen ervoor om ons als school te verankeren in de lokale gemeenschap en in het sociale leven van Borgloon.

Nieuwland: een team met draagkracht

Wij zijn een team dat openstaat voor een gezonde dosis vernieuwing. Tegen een achtergrond van verworvenheden willen we ons engageren om als team ook innoverend te reflecteren en nieuwe inzichten in de praktijk uit te proberen en gestalte te geven.

In het team heerst een toffe sfeer met mensen die om elkaar geven. Die sfeer willen we onderhouden, want we geloven dat dat ook kracht geeft aan ons professioneel handelen.

Leren kan best spannend zijn!